Vad vi var sura på Djurgårn!

Här är hela alliansavtalet

Avtalet publicerat i Hammarbyiten #70, december 1981

I början av 80-talet reste den normale hockeyintresserande Hammarbyaren ragg då namnet Djurgården nämndes.
  Det gör säkert många Hammarbyare nu också. Djurgården tillhör inte de populäraste föreningarna bland lokalkonkurrenternas supportrar.
  Fast då var det något helt annat. Då var det akut. Ett infekterat sår.
  För det som Djurgården gjorde när man fullkomligt värvade sönder Hammarbys hockeylag, upprörde många - inte bara Hammarbyare.
  Visst kan man förklara strömhoppet av spelare med att Hammarby Hockey inte satsade, och inte fick satsa, för att det var fotbollen som skulle premieras. Det kan förklara enskilda tränares och spelares beslut att satsa någon annanstans. Även om det inte tyder på en oändligt stor klubbkänsla precis (många spelare stannade trots allt)
  Men att dels bryta ett mångårigt avtal, dels i flera fall göra det när Hammarby är mitt under brinnande kvalspel - det är svårare att försvara.
  Här är avtalet som trillingklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby hade sinsemellan fram tills det att Djurgården struntade i det.


I syfte att upprätthålla goda relationer mellan AIK, Djurgårdens IF och Hammarby IF har denna överenskommelse träffats beträffande övergång av medlem - aktiv eller ledare - från en av föreningarna till någon av de andra. Tidigare formuleringar i överenskommelser och protokoll upphör härmed att gälla.

1. Med medlem avses aktiv eller ledare i samtliga idrottsgrenar, som utövas av de 3 föreningarna från yngsta medlem och uppåt. För ungdom under 15 skall dock överenskommelse gälla med viss modifikation. Övertalningsförsök och påtryckningar i olika former får ej förekomma, men om en övergång önskas från medlemmen av personliga skär, skall övergången behandlas med välvillighet.

2. Ingen medlem får övergå från den ena föreningen till den andra utan att övergången prövats av berörda sektionstyrelser och godkänts i alla detaljer. Moderföreningen skall skriftligen godkänna övergången antingen genom påskrift på övergångshandlingen eller på annat lämpligt sätt.

3. Om berörda sektionsstyrelser ej kan komma överens, skall frågan hänskjutas till resp föreningsstyrelser för avgörande. Om frågan ej heller där kan avgöras, skall medlemmen kvarstanna i moderklubben. Moderklubben skall skriftligt meddela den andra föreningen vilket beslut som fattas.

4. Den föreningsbytande medlemmen får under inga förhållanden representera den nya föreningen förrän moderföreningens sektions- resp huvudstyrelse gett ovan nämnda skriftliga godkännande.

5. Om överenskommelse ej kunnat träffats enligt vad som ovan stadgas i punkt 2 och 3 och medlemmen föredrar att lämna moderklubben för att representera annan förening än AIK, Hammarby och Djurgården, får medlemmen ej registrera sig för någon av dessa klubbar - frånsett tidigare moderklubb - förrän 3 år efter den dag medlemmen lämnat den aktuella alliansklubben.

6. Skulle av någon anledning de överenskomna bestämmelserna inte respekteras och någon part anse att brott mot avtalet föreligger, skall direkta förhandlingar mellan representanter från föreningarnas styrelser och berörda sektionsstyrelser omedelbart upptagas för att söka bilägga tvisten. Om någon part så önskar skall även representant för tredje klubben beredas tillfälle att delata i förhandlingarna.

7. Speciella överenskommelser mellan föreningarnas sektioner med innebörd eller formuleringar som motsäger detta avtal får ej träffas.

8. Avtalet gäller under obegränsad tid till någondera föreningsstyrelse finner anledning upptaga det till omprövning, omformulering, komplettering eller upphävande.

9. AIK, Djurgårdens IF och Hammarby IF bekräftar med sina underskrifter av detta avtal att föreningarna till alla delar är införstådda i ovanstående bestämmelser och beredda att för föreningarnas gemensamma bästa respektera och efterleva överenskommelsens formella och moraliska syftemål att befrämja och stärka samarbetet mellan föreningarna. Föreningarnas styrelser åtar sig att informera samtliga sektionsledare, funktionärer och aktiva medlemmar om detta avtals bestämmelser.

Förtydligande

Till detta gjordes följande protokollsanteckningar.
Pgr 1
  Genomgås mellan alliansklubbarna från den 16 juni 1971 gällande överenskommelse rörande övergång m m av medlem - aktiv eller ledare - från en av föreningarna till någon av de andra.
  Beslutas enhälligt att i överenskommelsen angivna stadganden alltfort ska vara gällande och normgivande för det fortsatta samarbetet klubbarna emellan.

Pgr 2
  Enas de närvarande om följande fötydliganden.
  2.1 Ang överenskommelsens pkt 1: Med ledare avses ej yrkesanställd person.
  2.2 Ang. överenskommelsens pkt 5: Trots den bestämda formuleringen i denna punkt enas de närvarande om att förnyade överläggningar mellan klubbarna rörande övergång till annan alliansklubb ska kunna aktualiseras under treårsperioden i syfte att uppnå överenskommelse i enlighet med andemeningen i punkt 2 och 3.

Pgr 3
  Aktualisering av överenskommelsen. Förbinder sig de tre klubbarna att varje år informera sektionsstyrelser och nya ledare om innehållet i överenskommelsen.
(030521)